سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز نشر معارف حوزه کازرون 
عضو  
 
 
مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی 
تدریس 
صالحیه کازرون 
مدرس 
 
 
آموزش عقاید 
تدریس 
صالحیه کازرون 
مدرس 
 
 
منطق مظفر 
تدریس 
صالحیه کازرون 
مدرس 
 
 
صمدیه 
تدریس 
صالحیه کازرون 
مدرس 
 
 
آموزش فقه 
تدریس 
صالحیه کازرون 
مدرس 
1394/06/10 
ادامه دارد 
اصول فقه